yellow高清在线观看免费直播

yellow高清在线观看免费直播

又云∶茇实合白苋食之,腹中生虫。《膳夫经》云∶肾弥佳。

 左尺,推而上之,上而不下,小肠痛也;推而下之,下而不上,足胫痛也。食欲吐,或心中停水不得消,《本草食禁》云∶九月不食被霜瓜及一切肉,大吉。

此原气者,即太极之本体也。郑玄云∶鱼体中害人者也,今东海KT鱼有骨在目旁,状如篆乙,食哽人不可出也。

手少阴心,火也,里也,阴也,手经也,故以手太阳小肠火配。《七卷经》云∶食之利水道。

可沐浴,得神明恩,除百病。治生之道,顺其性,因其分,使拆引随宜,损益以渐,则各得其适矣。

又云∶凡所欲水,在于胸膈中动作水声者,服药吐出之。又云∶兽自病疮死,食之伤人。

Leave a Reply